تبلیغات
ما جماعت چاپلین ندیده - لی لا
لی لا | داستان ,

لی لا

خین وِی لَ بی نَ هَمِی جا. جوری كه ری خونَه وِی لَ بی نَ. آدما دورُبرِ اُو وِی لَ بی نَن. جمع بی نَن. حرف وی لَ بی نَن. بِر وی لَ بی نَن.

-  خین می بینی همِی جا وی لَ بی نَ.

- ها، همِی جا وی لَ بی نَ بی. 

- چی جوری ای جوری خودِشه وی لَ بی نَ بی؟

- خدا می دونَ كه چی جوری ای جوری خودِ شَ  وی لَ بی نَ بی. 

- گاسم  خودِشَ  با خودش ای جوری نَ وی لَ بی نَ بی.

- گاسم.

- ولی مظَنَم خودِشِ با خودش ای جوری وی لَ بی نَ بی.

- یكی بیا ای نَ وی لَ بی نَ.

- پوسیدَ، گندیدَ، بو گرفتَ. یكی بیا ای نَ اَ ای جا وی لَ بی نَ.

- بی چاره بُوآش اگِ ای دخترَ نِ ای جوری وی لَ بی نَ.

- تكه تكه وی لَ بی نَ.

 -خودِش خودشِ ای جوری وی لَ بی دِ؟

 -یكی بیا یِی پارچِی سفیدی، چیزی رو ای مُردَ وی لَ بی نَ. 

- یكی، همه، یكی یِی پارچِی سفید، رو ای مُردَ وی لَ بی نَن.

لی لا

خین وِی لَ بی نَ هَمِی جا. جوری كه ری خونَه وِی لَ بی نَ. آدما دورُبرِ اُو وِی لَ بی نَن. جمع بی نَن. حرف وی لَ بی نَن. بِر وی لَ بی نَن.

-  خین می بینی همِی جا وی لَ بی نَ.

- ها، همِی جا وی لَ بی نَ بی. 

- چی جوری ای جوری خودِشه وی لَ بی نَ بی؟

- خدا می دونَ كه چی جوری ای جوری خودِ شَ  وی لَ بی نَ بی. 

- گاسم  خودِشَ  با خودش ای جوری نَ وی لَ بی نَ بی.

- گاسم.

- ولی مظَنَم خودِشِ با خودش ای جوری وی لَ بی نَ بی.

- یكی بیا ای نَ وی لَ بی نَ.

- پوسیدَ، گندیدَ، بو گرفتَ. یكی بیا ای نَ اَ ای جا وی لَ بی نَ.

- بی چاره بُوآش اگِ ای دخترَ نِ ای جوری وی لَ بی نَ.

- تكه تكه وی لَ بی نَ.

 -خودِش خودشِ ای جوری وی لَ بی دِ؟

 -یكی بیا یِی پارچِی سفیدی، چیزی رو ای مُردَ وی لَ بی نَ. 

- یكی، همه، یكی یِی پارچِی سفید، رو ای مُردَ وی لَ بی نَن.

***

- تو خیال می كنی مَ كینَم؟ یِی آدمی كه هرجا تَ بی گی پشت سرِت بدونِ ای كِ بدانَ كجا وی لَ بی نی، وی لَ بی نَ؟ نَ، مَ  اَ اُو آدما نیسَم كِ تو هر جا وی لَ بی نی، وی لَ بی نَ. یی زمانی بی كِ هر جا وی لَ بی دی، وی لَ بی دَم. ولی حالا اُو روزا نی كِ هر جا وی لَ بی نَی، وی لَ بی نَم. ای دُرُس كه تِ نِ خیلی وی لَ بی نَم؛ ولی ای دلیل نمی شَ كِ تو هر سولاخی وی لَ بی نی، وی لَ بی نَم. منم آدمم، آدمی وی لَ بی نَم. زندگی وی لَ بی نم. رُو خودِم وی لَ بی نَم. باز ای دُرُس كِ تِ نِ خیلی وی لَ بی نَم. ولی اَ ای وی لَ بی دَن، بد بد بد وی لَ بی دی.    

- حالا داری گریه می كنی كِ یعنی خودت نخواسِی ای جوری وی لَ بی نَ؟ تا حالا كِ هرجا وی لَ بی دَم، وی لَ بی دی؟ حالا خودِت صاب اختیار وی لَ بی دی. اگه تِ نِ وی لَ بی دَم حالام پاش وی لَ بی نَم. نَ كِ خیال كنی نَ وی لَ بی نَم. نَ، خُ مَ دارم بت می گم اگِ ای جا بخوای وی لَ بی نی، مَ نتانِم وی لَ بی نَم. ای جوری خودت، خودِتِ بِ كشتن می وی لَ بی. ای جوری منمِ بِ كشتن  می وِی لَ بی. حالا با خودت، خواستی بی تا با هم، با هم وی لَ بی نیم. ولی اگِ نخوای نتانم ای جا وی لَ بی نَم.

***

    آجا او نَ وی لَ بی. او بی او با اسپ بِ تاخت چِ وی لَ بی.

- با ای كِ تِ نِ خیلی خیلی وی لَ بی دَم...

× ” وِی لَ بی نَ “ كلمه ای است شاید بی معنی كه در هرجا معانی متفاوت از آن گرفته شده است.

× گاسم و مظنم = شاید

                                                                                       9 دی 1380


نوشته شده توسط بهاء الدین مرشدی در جمعه 16 فروردین 1387 و ساعت 04:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ بعضی وقت‌ها که خواب می‌بینم+ دعوت به خواندن مجموعه «دلفین‏‌ها در خواب‏‌هایم شنا می‏‌کنند» شعرهای ساره دستاران+ حرف‌های من درباره خسرو شکیبایی+ جزییات مراسم پایانی نخستین دوره جایزه داستان بیهقی اعلام شد+ ستون رویاهای بدون امضا که در سه‌شنبه‌های روزنامه فرهیختگان منتشر می‌شود:+ درباره بیدل دهلوی+ رویاهای زمینی+ خانه حسین منزوی در زنجان تخریب شد+ در نگاهی به کتاب «داستان های غریب، مردمان عادی» نوشته ی محمد علی علومی+ نگاهی به «زنانگی و روایت‌گری در‌هزارو یك شب» نوشته‌ فرهاد مهندس‌پور+ «مراثی یک روایت ساده» منتشر شد+ «مراثی یك روایت ساده» توزیع شد+ مجموعه‌ی داستان جدید بهاءالدین مرشدی با نام «مراثی یك روایت ساده» به چاپ رسیده است.+ مجموعه ی " قصه نو" ی نشر افکار در نمایشگاه، شبستان، راهروی 21، غرفه 6+ نگاه محسن بوالحسنی به مجموعه داستان «رویای این پاریسی دیوانه»

صفحات:
نمایش نظرات 1 تا 30